Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 9aad: Cadadka, 3aad: Bilaha-July-–-Septembar-2020.
  • FaafintaRasmigaahSanadka9aadCadadka3aadBilahaJuly–Septembar2020