1. Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 9aad: Cadadka, 2aad: Bilaha-April-May-iyo-June-2020.
  • FaafintaRasmigaahSanadka9aadCadadka2aadBilahaAprilMayiyoJune2020